OBCHODNÍ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je IČ - 09712259 se sídlem Finská 615, Bor, 326 00 (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

 • adresa: Finská 615, Bor, 348 02
 • email: fitness@honzakral.cz
 • telefon: +420 735 085 504

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)
 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit
 • Prodávající zaručuje, že nebude předávat osobní údaje třetí straně.

IV. Doba uchovávání údajů

1.Prodávající uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • Prodávající
 • Správci serveru
 • Účetní

VI. Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

1. Produkt - služby

Po zaplacení vámi zvolené služby v sekci na webových stránkách www.honzakral.cz bude kupujícímu zaslán od prodejce Jan Král vstupní formulář, který kupující obdrží na zvolený e-mail a instrukce, jak pokračovat dále k dokončení všech vstupních podmínek pro coaching. 

Ceny naleznete v aktuální nabídce na www.honzakral.cz

2. Způsob platby

Bezhotovostně pomocí kreditní karty a pomocí služby Pay-pal.

3. Dodání služby

Po zaplacení služby bude kupujícímu zaslán e-mail od prodejce Jan Král s dalšími postupy a kroky za účelem vyhotovení služby na míru.

4. Reklamace služby ze strany kupujícího

Po zakoupení služby se kupující vzdává možnosti vrácení peněz.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující odpovídá za to, že obsah, který umístí na internetové stránky dané služby není v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy.

5.2 Kupující je povinen udržovat své přihlašovací údaje (přihlašovací email a heslo) v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

5.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo ukončit libovolnému uživateli přístup k předmětné službě a to i bez sdělení důvodů. Tomuto uživateli bude v tomto případě vrácena poměrná část částky, kterou uhradil provozovateli za používání předmětné služby, odpovídající období, ve kterém byl z používání předmětné služby vyloučen.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit uživatele z využívání předmětné služby bez náhrady a to v případě, kdy uživatel poruší ustanovení těchto obchodních podmínek.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit veškerý obsah zadaný uživatelem, který je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy či platnými právními předpisy.

6.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen služby. V případě změn tarifů jsou stávající předplacené registrace nezměněny do doby jejich vypršení.

7. Omezení odpovědnosti provozovatele

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení anebo orgánům státní správy, pokud se uživatel dopustil při používání předmětné služby jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení.

7.2 Prodávající předmětné služby neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním předmětné služby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, přičemž je povinen upozornit na tuto skutečnost uživatele a zveřejnit obsah nového znění obchodních podmínek.

8.2. Obchodní podmínky jakož i smlouva se řídí právem České republiky.

8.3. V případě, že by některé z ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo z jakýchkoli důvodů neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy.